DEĞERLİ KONUT VERGİSİ VE İTİRAZ SÜRECİ

değerli konut vergisi

Değerli Konut Vergisi Nedir? Nasıl İtiraz Edilir?

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 7.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve ilgili mülk sahiplerine tebligatlar gönderilmeye başlanmıştır. Buna göre;

Kanunun getirdiği yeni vergiler arasında en çok dikkati çeken, ‘’değerli konut vergisi’’ olarak adlandırılan ve değeri 5.000,000 TL ( BeşMilyonTürkLirası ) ve üzerinde olan konutlardan alınacak vergi olmuştur.

‘’ Madde 42 : Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000,000 TL ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.’’

Mesken tabirinden ne kastedildiği tam olarak yasada açıklanmamış olup fiili olarak mesken olması mı, yoksa tapuda mesken olarak tescil edilenlerin mi kastedildiği belirsizdir.

Değer Belirlemesi Kim Tarafından Yapılacak?

Yasada değer belirlemesinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacağı yer almaktadır.

Vergilendirme Oranları Ne Şekildedir?

Madde 44’e göre;

Değerli Konut Vergisi’ne tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000,000 TL ile 7.500,000 TL Arasında Olanlar Binde 3,

7.500,001 TL ile 10.000,000 TL Arasında Olanlar Binde 6,

10.000,001 TL’yi aşanlar Binde 10 olarak vergilendirilir.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

Değerlemeye Nasıl İtiraz Edilir?

Madde 43’e göre;

Tapu Kadastro ve Genel Müdürlüğü ( TKGM ) ’nce mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu TKGM internet sitesinde ilan edilir, ayrıca tebliğe çıkarılır.

Tebliğ tarihinden itibaren 15. Günün sonuna kadar TKGM’ne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri kesinleşir. TAŞINMAZ DEĞERLEME TESPİTİNE YAPILACAK İTİRAZLAR KEP ÜZERİNDEN TKGM adresine de yapılabilir.( tasinmazdegerlemedb@tkgm.hs01.kep.tr. )

Süresi içinde itiraz yapılırsa, 15 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve aynı usulle ilan edilerek ilgilisine tebliğ edilir. Bu değer, değerli konut vergisi uygulamasında TKGM tarafından belirlenen değer olarak kabul edilir.

Anılan kesinleşme idari işlemin kesinleşmesidir, dolayısıyla yargı yolunu kapatmaz. İdari aşamada kesinleşen bu değere karşı 30 gün içerisinde Vergi Mahkemeleri’nde dava açılması mümkündür.

Değerli Konut Vergisini Kimler Öder?

Madde 45’e göre;

Mesken Nitelikli Taşınmazların Maliki, ( Paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında, elbirliği halinde mülkiyet sahibi olanlar müteselsilen sorumlu olurlar. )

Varsa intifa hakkı sahibi,

Her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler, ödemekle yükümlüdür.

Değerli Konutun Yanması, Yıkılması, Kullanılamaz Duruma Gelmesi Halinde Mükellefiyet Ne olur?

Yanan, yıkılan, kullanılamaz duruma gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellifiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.

Değerli Konut Vergisinden Muaf Olanlar Kimlerdir?

Genel ve Özel Bütçeli İdareler ile,

Belediyelerin ve Üniversitelerin Maliki veya İntifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

Türkiye sınırları içinde tek taşınmazı olan kişilerden kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ile,

Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve müştemilatları,

Merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar.

Verginin Beyanı, Ödeme Süresi ve Ödeme Yeri Ne Şekildedir?

Taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 42.maddede belirtilen tutarı aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20. Günü sonuna kadar beyanname ile verilir. Müteakip yıllar için de aynı şekilde beyanname verilir. Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılların Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir.

Son olarak eklemek gerekir ki, değeri 5 milyonun altında olan meskenler bu vergilendirmenin dışındadır. Mükellefiyet tespit olunan vatandaşlara ise tebligatlar çıkmaya başlamıştır. Birçok vatandaşın etkileneceği bu düzenlemenin ardından, yeni düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.

Detaylı bilgi ve hukuki destek için bize ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki makaleye buradan; tüm makalelerimize ise buradan ulaşabilirsiniz.