gayrimenkul avukatı

GAYRİMENKUL AVUKATI KİMDİR?

Gayrimenkul hukuku, bireylerin taşınmaz mallar üzerindeki sınırlı veya sınırsız ayni haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu alandaki hukuki konularda uzmanlık sağlayan kişiye ise gayrimenkul avukatı denir.

Gayrimenkul hukuku avukatı, taşınmazlarla ilgili ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için hukuki destek sunar. Türkiye’de, taşınmazlarla ilgili hukuki süreçler Gayrimenkul Hukuku kapsamında ele alınır. Bu alan, taşınmazlar ve bu mallarla ilgili uyuşmazlıkların düzenlenmesi konusunda geniş bir yelpazeye sahiptir. Gayrimenkul hukuku avukatları, tapu iptali ve tescil davalarının açılması ve takip edilmesi, yerli ve yabancılara yönelik gayrimenkul bağışlama, satış ve kiralama işlemleri gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Ayrıca, taşınmazlar üzerinde şahsi hak tesisi işlemlerini de takip ederler. Tapuda satış bedeline ilişkin detaylı bilgi almak için “Tapuda Satış Bedelini Düşük Göstermek” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kamulaştırma davaları, mirastan mal kaçırma-muris muvazaası davaları, kira sözleşmelerinin yönetilmesi, ortaklığın giderilmesi davaları, el atmanın önlenmesi davaları, ihalelerin takibi, intifa, irtifak gibi ayni hakların tesisi, satış vaadi sözleşmeleri, sözleşmelerin hazırlanması, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve kat mülkiyeti konularda gayrimenkul avukatının görev alanıdır.

Bu hukuk dalında çalışan gayrimenkul hukuku avukatı, alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi, mülkiyet geçiş süreçlerinin yönetilmesi, yabancıların mülk edinmesi ve bu süreçle ilgili vatandaşlık başvurularının takibi, tapu kayıtlarının düzeltilmesi gibi konularda uzmanlaşmışlardır. Tapu kayıtları hakkında detaylı bilgi almak için “Tapu Kaydında Şerh ve Beyan” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Ayrıca, ortaklığın giderilmesi davaları ve kamulaştırma davalarının takibi gibi karmaşık hukuki süreçlerde de danışmanlık sağlarlar. Gayrimenkul avukatıyla çalışmak, bu alanda doğabilecek hukuki sorunlardan korunmak ve hak kaybı yaşamamak adına önemlidir.

TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL HUKUKUNUN KAPSAMI

Gayrimenkul hukuku, Türkiye’de taşınmaz mal varlıklarına dair hukuki düzenlemeleri kapsayan önemli bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir alt dalı olarak kabul edilir ve arazi, arsa, ev, daire, bina gibi taşınmazlar üzerinde malikler, kiracılar, kurumlar ve yapı kuruluşları arasındaki ilişkileri ile bu ilişkilerden doğan davaları ele alır. Bu hukuki alan, arazi, arsa, ev, daire, bina gibi taşınmaz mallar üzerindeki hak ve ilişkileri düzenleyerek, mal sahipleri, kiracılar, kurumlar ve yapı kuruluşları arasındaki ilişkileri hukuki bir çerçevede belirler.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nu, gayrimenkul hukukunun temelini oluşturur. Bu kanun, maliklik, mülkiyet, sınırlı ayni haklar gibi temel kavramları düzenleyerek, taşınmaz malvarlıklarının sahiplik ve kullanımına ilişkin esasları belirler. Aynı zamanda, Toprak Koruma Kanunu, İmar Kanunu gibi özel yasalar da gayrimenkul hukuku alanında detaylı düzenlemeler içermektedir.

Gayrimenkul hukuku Türkiye’de çeşitli konuları kapsar. Alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması, mülkiyet geçiş süreçlerinin yönetilmesi, tapu kayıtlarının düzenlenmesi gibi işlemlerde gayrimenkul avukatının hukuki desteği büyük önem taşır. Özellikle yabancı yatırımcıların taşınmaz edinim süreçlerinde, Türk vatandaşlığına geçiş başvurularında ve bu süreçlerle ilgili hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesinde gayrimenkul hukuku avukatı önemli bir rol oynar.

Gayrimenkul hukuku alanında, tapu kayıtları ve kadastro tespit tutanakları üzerinden yapılan detaylı incelemeler, arazi sahiplerinin haklarını korumak adına çeşitli hizmet desteklerini beraberinde getirir. Bu hizmetler arasında, tapu iptal ve tescil davalarının açılması öne çıkar.

Gayrimenkul hukuku ayrıca ortaklığın giderilmesi davaları, kamulaştırma davaları gibi karmaşık hukuki süreçlerde de etkilidir. Tapu iptali ve tescil davaları, mirastan mal kaçırma-muris muvazaası davaları, kira sözleşmeleri ve ilişkilerinin yönetilmesi gibi konularda da uzmanlaşmış gayrimenkul avukatı, müvekkillerine hukuki destek sunar.

Sonuç olarak, Türkiye’de gayrimenkul hukuku, taşınmaz mal varlıklarıyla ilgili pek çok hukuki konuyu kapsayan bir disiplindir. Bu alanda uzmanlaşmış gayrimenkul hukuku avukatı, müvekkillerine hukuki çözümler sunarak, taşınmaz malların sahiplik, kullanım ve devir süreçlerinde hukuki güvence sağlar.

Türkiye’de gayrimenkul hukuku uygulamaları hakkında detaylı bilgi için “Gayrimenkul Hukuku” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

GAYRİMENKUL AVUKATININ GÖREVLERİ

Gayrimenkul avukatı, hukuki konularda uzmanlaşmış ve özellikle gayrimenkul meseleleriyle ilgilenen profesyonellerdir. Bu alanlarda uzmanlaşmış avukatlar, müvekkillerine bir dizi hukuki hizmet sunarlar. İşte gayrimenkul avukatlarının başlıca görevleri:

1. Tapu İşlemleri ve Mülkiyet Hukuku: Gayrimenkul avukatı, tapu işlemleri ve mülkiyet hukuku konularında uzmanlaşmışlardır. Mülkiyet hakları, tapu devirleri, ipotek işlemleri gibi konularda müvekkillerine rehberlik ederler.

2. Kiralama ve Kira Hukuku: Kiracı ve kiraya veren arasındaki ilişkilerde, gayrimenkul hukuku avukatı kira sözleşmeleri, tahliye işlemleri ve kira artışları gibi konularda hukuki danışmanlık sağlarlar.

3. İnşaat Hukuku: İnşaat projeleri sırasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunlarda, gayrimenkul avukatları müvekkillerini korumak için gerekli hukuki adımları atarlar. İnşaat sözleşmeleri, anlaşmazlıklar ve yapı denetimi gibi konularda hukuki destek sunarlar.

4. Anlaşmazlık Çözümü: Gayrimenkul avukatı, müvekkillerinin karşılaştığı anlaşmazlıkları çözmek ve gerektiğinde yargı süreçlerini yönetmek için hukuki stratejiler geliştirirler. Bu, tapu anlaşmazlıkları, kira uyuşmazlıkları veya komşuluk ilişkileri gibi durumları içerebilir.

5. Gayrimenkul Satış ve Devir İşlemleri: Gayrimenkul avukatları, gayrimenkul satışı ve devri süreçlerinde müvekkillerine rehberlik ederler. Sözleşme hazırlığı, tescil işlemleri ve vergi konularında yardımcı olurlar.

6. Planlama ve Danışmanlık: Gayrimenkul hukuku avukatı, müvekkillerine gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili stratejik planlama ve danışmanlık sağlarlar. Bu, vergi avantajları, risk analizi ve yatırımın hukuki boyutları gibi konuları içerir.

7. Vergi Hukuku: Gayrimenkul işlemleri genellikle vergi konularını da içerir. Gayrimenkul avukatları, müvekkillerine vergi planlaması ve uyumluluk konularında yardımcı olurlar.

Gayrimenkul avukatı, müvekkillerini hukuki risklerden koruyarak ve karşılaşılan sorunlara etkili çözümler üreterek gayrimenkul işlemlerini daha güvenli ve düzenli hale getirirler. Uzmanlıkları, müvekkillerine güvenilir ve kaliteli hukuki hizmet sunmalarını sağlar.

GAYRİMENKUL AVUKATININ İLGİLENDİĞİ DAVALAR

Bu kapsamda sunulan hizmetler arasında şunlar bulunmaktadır:

 1. Tapu İptal ve Tescil Davaları: Tapu iptal ve tescil davası, tapu kayıtlarının düzeltilmesi, değiştirilmesi veya tamamen iptal edilmesi için açılan bir hukuki süreçtir. Bu durum genellikle tapu kaydındaki haksız tescillerin düzeltilmesi veya mülkiyetin yeniden düzenlenmesi amacıyla başvurulur.
 2. Alım Satım Sözleşmeleri: Gayrimenkul alım-satım süreçlerinde, sözleşmelerin hukuka uygun olarak düzenlenmesi konusunda hizmet sunulur. Bu, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri netleştirerek sorunsuz bir işlem gerçekleştirilmesini sağlar.
 3. Ayni ve Şahsi Hak Tesisi Sözleşmeleri: Gayrimenkuller üzerinde ayni ve şahsi hakların tesis edilmesi veya terkin edilmesi amacıyla sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması konusunda gayrimenkul avukatı danışmanlık verilir.
 4.  El Atmanın Önlenmesi: El atmanın önlenmesi olarak bilinen müdahalenin meni gibi durumlarda hukuki destek sağlanır.
 5. Hukuki Durum Tespiti ve Raporlama: Gayrimenkullerle ilgili hukuki durum tespiti yapılır ve bu durumun ayrıntılı bir rapor halinde müvekkile sunulması sağlanır.
 6. Proje Denetimi: Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, gerekli hukuki süreçlerin yönetilmesi ve projelerin yasal çerçevede sürdürülmesine gayrimenkul hukuku avukatı destek sağlar.
 7. Yabancıların Mülk Edinme Süreçleri: Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinme süreçlerinde hukuki danışmanlık sunulur, gerekli izin ve başvuru süreçleri yönetilir.
 8. İzale-i Şüyu: İzale-i şüyu, bir taşınmaz mal üzerindeki ortaklıkların giderilmesini amaçlayan bir hukuki süreçtir. Ortaklıkların paylarının belirlenmesi ve mülkiyetin düzenlenmesi için bu tür bir dava açılabilir. Bu dava türü hakkında detaylı bilgi için “İzale-i Şuyu Davası” yazımızı inceleyebilirsiniz.
 9. Kira Alacaklarının Tahsili ile Kiracının Tahliyesi: Bu, kiralanan bir mülk üzerindeki kiracının ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, kiracının tahliyesi ve kira alacaklarının tahsil edilmesi amacıyla başlatılan hukuki süreçleri içerir.
 10. İpotek Tesis ve Terk İşlemleri: İpotek tesis ve terk işlemleri, bir mal üzerine ipotek konulması veya konulan ipoteğin kaldırılması süreçlerini kapsar. Genellikle kredi teminatı olarak kullanılan bir işlem türüdür. Türkiye’de ipotek sürecine ilişkin detaylı bilgi için “İpotek Süreci” sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 11. Kat Mülkiyeti Kanunu’na İlişkin Muhtelif Davalar: Kat Mülkiyeti Kanunu’na ilişkin muhtelif davalar, bir apartman veya site içindeki kat malikleri arasındaki ilişkileri düzenler. Ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için bu tür davalar açılabilir.
 12. Tasarrufun İptali Davaları: Tasarrufun iptali davaları, hukuka aykırı bir şekilde yapılan mal varlığı üzerindeki işlemlerin geri alınması veya iptali için başlatılan hukuki süreçleri ifade eder.
 13. Kiralananın Tahliyesi Davası: Kiralananın tahliyesi davası, kiracının belirli nedenlerle sözleşme şartlarına uymaması veya mülkiyet sahibinin ihtiyacı doğrultusunda kiracının tahliye edilmesi amacıyla açılan hukuki bir süreçtir. Tahliye süreci hakkında detaylı bilgi için “Kiracıyı Tahliye Davası” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bu hizmetler, gayrimenkul sahiplerinin haklarını korumak, hukuki süreçleri yönetmek ve sorunsuz bir şekilde işlem gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla gayrimenkul avukatı tarafından sunulmaktadır.

GAYRİMENKUL HUKUKU AVUKATININ ÖNEMİ

Gayrimenkul davaları, taşınmaz malvarlığına ilişkin karmaşık hukuki süreçleri içeren uzun soluklu mücadelelerdir. Bu davaların taşıdığı hassasiyet ve önem, gayrimenkul avukatının uzmanlık alanlarını öne çıkarmakta ve bu alanda hizmet veren profesyonellere olan ihtiyacı artırmaktadır. İşte gayrimenkul avukatlarının önemini belirten bazı temel noktalar:

 1. Uzun Süreçler ve Karmaşıklık: Gayrimenkul davaları genellikle uzun yıllar süren karmaşık hukuki süreçleri içerir. Tapu kayıtları, mülkiyet hakları, tapu iptal ve tescil davaları gibi konular, detaylı bir incelemeyi ve hukuki bilgiyi gerektirir. Gayrimenkul avukatı, bu süreçlerde müvekkillerini yönlendirerek ve temsil ederek, davaların etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 2. Ayni Hakların Korunması: Gayrimenkul davaları, taşınmaz malvarlığı üzerindeki ayni hakları etkileyen davalardır. Mülkiyet hakkının korunması, tapu kayıtlarının doğru bir şekilde düzenlenmesi, tapu iptali ve tescil davalarının başarılı bir şekilde yönetilmesi için uzman bir avukatın rehberliği kritik öneme sahiptir.
 3. Mülkiyet Hakkının Hassasiyeti: Mülkiyet hakkı, bireylerin en temel haklarından biridir. Gayrimenkul davaları, bu temel hakkın korunması veya düzeltilmesi amacıyla açılır. Hassas bir konu olan mülkiyet hakları, profesyonel bir gayrimenkul avukatının müdahalesiyle etkili bir şekilde savunulabilir ve korunabilir.
 4. Gayrimenkul Hukukunun Kapsamı: Gayrimenkul hukuku, geniş bir hukuki alanı kapsar. Tapu iptali ve tescil davaları, kamulaştırma davaları, kira sözleşmeleri ve daha birçok konu, bu hukuki alanın içine girer. Gayrimenkul hukuku avukatı, bu geniş kapsam içinde uzmanlık sağlayarak müvekkillerine en iyi hukuki destek hizmetini sunabilir.
 5. Hukuki Belirsizliklerin Giderilmesi: Gayrimenkul davalarında sıklıkla karşılaşılan durumlar, hukuki belirsizliklerdir. Tapu kayıtlarındaki hatalar, anlaşmazlıklar, sözleşme ihlalleri gibi durumlar, hukuki bir çözüm gerektirir. Gayrimenkul avukatları, bu belirsizlikleri ortadan kaldırarak müvekkillerinin haklarını güvence altına alır.

Sonuç olarak, gayrimenkul avukatı, uzun süreçlere ve karmaşık hukuki meselelere dair uzmanlık sunarak müvekkillerinin mülkiyet haklarını korumak, tapu kayıtlarını düzeltmek veya yeniden düzenlemek, ayni hakları savunmak gibi konularda kilit bir rol oynarlar. Mülkiyet hakkının hassasiyeti ve bu alandaki karmaşıklıklar göz önüne alındığında, profesyonel bir gayrimenkul hukuku avukatının rehberliği, gayrimenkul davalarında başarıyı sağlamanın anahtarıdır.

GAYRİMENKUL AVUKAT ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENİR?

Gayrimenkul avukat ücretleri çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında, avukatın sunduğu hizmet türü, deneyim düzeyi, uzmanlık alanları, coğrafi konumu ve işin karmaşıklığı yer almaktadır.

Özellikle büyük şehirlerde hukuki hizmetlerin maliyeti genellikle daha yüksektir. Bu sebeple gayrimenkul avukatı İstanbul‘da hizmet ücreti küçük bir şehire göre daha farklı olacaktır.

Gayrimenkul işlemleri genellikle karmaşık olduğu için avukatın işe harcayacağı zaman da ücreti etkileyebilir. Ancak, her durum farklı olduğu için, bir gayrimenkul avukatıyla çalışmaya karar vermeden önce ücretler ve hizmet şartları konusunu detaylı bir şekilde görüşmek önemlidir.

Gayrimenkul avukat ücretleri değişkenlik gösterse de her yıl değişen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında dava alınması yasaktır.

Gayrimenkul Avukatından Destek Almak İçin:

Gayrimenkul Avukatı:C&B Hukuk Bürosu
✅ Telefon ve Whatsapp :0212 706 24 64 – 0555 627 79 44
✅ Adres:

Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. Arya Plaza No: 17/4 34381 Şişli/İstanbul

✅ E-Mail:info@cbhukuk.com 
keyboard_arrow_up