gayrimenkul hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU VE TAŞINMAZA İLİŞKİN HUSUSLAR

Gayrimenkul hukuku, Türk hukuk sistemi içinde oldukça önemli bir alandır ve taşınmaz malların alım, satım, devri gibi konuları kapsar. Gayrimenkul hukuku aynı zamanda, taşınmaz malın miras yoluyla devri, ipotek işlemleri, kira sözleşmeleri, tapu kaydı incelemesi ve tapu iptali işlemlerini de kapsar.  Bu alanda birçok yasa ve yönetmelik bulunmaktadır ve her bir işlem için farklı yasal prosedürler uygulanmaktadır. Türkiye’de gayrimenkul hukuku, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir alan olup, tapu sicilinin tutulması ve taşınmaz malların hak sahiplerine devrinin sağlanması gibi konularda görev yapar.

Medeni Kanun taşınmaz mülkiyetinin konusunu şöyle belirtmektedir;

“ Taşınmaz Mülkiyetinin konusu şunlardır.

Arazi

Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,

Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler”

Medeni Kanun tarafından taşınmaz sayılan bir şey, ayrı bir hüküm bulunmadıkça başka kanunlar bakımından da taşınmaz hükümlerine tabi olur. Gayrimenkul Hukuku en basit tanımla taşınmaz mallardan doğan tüm hakları düzenleyen hukuk dalıdır.

Türk Medeni Kanunu; B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması I. Tescil Madde 705

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur.
Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır.

TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Türkiye’de gayrimenkul alım ve satım işlemleri oldukça sık yapılan işlemlerdir ve gayrimenkul hukuku kapsamında birçok düzenlemeye tabidir. Bu işlemlerin doğru şekilde gerçekleştirilmesi, tarafların haklarının korunması ve olası sorunların önceden öngörülerek çözüm yollarının belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Gayrimenkul alımında dikkat edilecek hususlara kısaca değineceğiz.

Gayrimenkul alım ve satım işlemi, Türk Medeni Kanunu ve Tapu Sicil Tüzüğü’nde belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir. İşlem, alıcının öncelikle tapu sicil müdürlüğüne müracaat etmesiyle başlar. Alıcı, tapu sicil müdürlüğünde bulunan ilgili taşınmazın tapu kaydının incelenmesini ve tapu sahibinin belirlenmesini ister. Alıcı, tapu sicil müdürlüğünde bulunan taşınmazın tapu kaydının incelenmesi sonrasında satıcı ile aralarında bir sözleşme imzalar. Sözleşmede, taşınmazın niteliği, satış bedeli, ödeme şekli, teslim tarihi, vergi ve masraflar gibi konular yer alır. Sözleşmenin düzenlenmesi aşamasında, tarafların özellikle satış bedeli ve ödeme şekli konularında anlaşması gerekmektedir. Sözleşme imzalandıktan sonra, alıcı, satıcıya sözleşmede belirlenen satış bedelini öder. Ödeme yapıldıktan sonra, satıcı, taşınmazın teslimini gerçekleştirir ve taşınmazın tapusu alıcının adına düzenlenir.

Özetle gayrimenkul alımında dikkat edilecek hususların en önemlileri; taşınmaz sahibinin belirlenmesi, tapu belgesinin ve tapu sicilinin incelenmesi, gayrimenkul üzerinde kısıtlayıcı şerh ve beyan olup olmadığının tespiti, alıcı ve satıcı arasında satış sözleşmesi yapılması ve satış bedelinin ödenerek tapu müdürlüğünde satış işleminin resmi bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI

Gayrimenkul mülkiyetinin kazanılması aslen kazanma-devren kazanma, tescille kazanma-tescilden önce kazanma şeklinde olabilir. Medeni Kanun gayrimenkul mülkiyetinin kazanılması için prensip olarak tescili şart kılmaktadır. Tescilin mülkiyeti kazandırması için geçerli bir sebebe dayanması gerekmektedir. Tescilden önce mülkiyeti kazanmaya miras; mahkeme kararı, cebri icra gibi kanunda öngörülen diğer haller örnek gösterilebilir.  Ancak genel olarak gayrimenkul mülkiyetinin kazanılması için gerekli olan tescil kazanmanın kurucu unsurudur.

Tapu memurunun idari bir işlemi olan tescil ancak mülkiyetin kazanılması için gerekli diğer bütün kurucu unsurların varlığı halinde kazanmayı sağlar. Aksi takdirde yolsuz bir tescil söz konusu olur. Haricen yapılan satışlar hüküm ifade etmediği gibi taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için resmi şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Gayrimenkul devrini resmi şekle tabi tutulmasının sebebi bir yandan tarafları düşünmeye sevk ederek onları acele acele davranışlardan korumak diğer yandan ise güvenilirlik ve tapu kütüğüne güven ilkesini sağlamaktır.

GAYRİMENKULDEKİ HAKLAR VE MENFAATLER

Gayrimenkul sahibi olmak birçok hak ve menfaati beraberinde getirir. Gayrimenkul sahibinin en temel hakkı, malik olduğu taşınmaz üzerinde tasarruf etme hakkıdır. Bu tasarruf hakkı, taşınmazı satma, kiraya verme, ipotek ettirme, devretme veya bağışlama gibi işlemleri yapma yetkisini içerir. Gayrimenkuldeki haklar ve menfaatler kavramı malikin taşınmaz üzerinde yapabileceği her türlü işlem olarak kabul edilebilir.

Ayrıca, gayrimenkul sahibi, taşınmaz üzerinde yapılabilecek her türlü yapısal değişiklik veya tadilat için izin alma hakkına sahiptir. Bu hak, yapılacak tadilatın ya da değişikliğin yapılmasından kaynaklanan zararların da tazmin edilmesi hakkını içermektedir.

Gayrimenkul sahibi, taşınmaz üzerindeki haklarının yanı sıra taşınmazın gelirlerinden de yararlanma hakkına sahiptir. Bu gelirler, taşınmazın kiraya verilmesi veya satılması sonucunda elde edilen para gibi farklı kaynaklardan gelir sağlanmasını kapsar.

GAYRİMENKULDEKİ HAKLARIN KISITLANMASI

Gayrimenkul sahibinin hakları sınırsız değildir. Taşınmaz sahibi, taşınmazın genel kullanımına uygun şekilde kullanma yükümlülüğüne sahiptir. Bu kullanım yükümlülüğü, taşınmazın çevresel faktörlere karşı korunması, olası tehlike durumlarında tedbirler alınması gibi unsurları kapsar.

Medeni Kanun ayni haklar için söz konusu olan teknik anlamdaki tescil kurumunun yanında bazı kişisel hakların tasarruf yetkisinin kısıtlanması ve geçici tescilin şerh verilmesi imkanını kabul etmiştir. Medeni Kanun 1009. Maddesine göre “arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir. Bunlara genel olarak kişisel hakların şerhi denir.

Ayrıca Medeni Kanun 1010.maddesi şerh verilecek tasarruf kısıtlamalarını; Medeni Kanunda belirtilenler ( çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları,haciz,iflas,konkordato ile verilen süre, aile konutu şerhi vb.); medeni kanun dışında öngörülen haller (kamulaştırma, 2510 sayılı İskan Kanunu 30.madde şerhleri vb.) ve geçici tescillerin şerhi (ayni hak iddiası vb.) şeklinde belirtmiştir. Gayrimenkuller üzerinde bulunan beyan ver şerhler açıklayıcı olabildiği kadar aynı zamanda kısıtlayıcı da olabilir. Gayrimenkuller üzerinde en çok karşılaşılan şerh ve beyanlara ilişkin makalemize ulaşmak için lütfen tıklayınız.

gayrimenkul alımında dikkat edilecek hususlar

GAYRİMENKUL TAPUSUNUN İNCELENMESİ

Gayrimenkul tapusu, bir taşınmaz malın kimin adına kayıtlı olduğunu gösteren belgedir ve gayrimenkul alım-satım işlemlerinde oldukça önemlidir. Tapu, Türkiye’de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve güncellenir. Gayrimenkul tapusunun incelenmesi, alım-satım işlemi öncesinde mutlaka yapılması gereken önemli bir adımdır.

GAYRİMENKUL TAPUSUNUN İNCELENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Gayrimenkul tapusu üzerindeki tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, mülk sahibinin haklarını ve menfaatlerini korumak açısından oldukça önemlidir. Tapu kaydı üzerinde yapılan bir hata veya eksiklik, mülk sahibinin haklarını tehlikeye atabilir. Bu nedenle, gayrimenkul tapusunun incelenmesi, alım-satım sürecinin önemli bir parçasıdır.

 • Tapunun Aslı İncelenmelidir: Gayrimenkul tapusu, aslı incelenerek inceleme yapılmalıdır. Tapu, Tapu Müdürlüğü’nden temin edilen aslı ile incelenmeli, bir fotokopi üzerinden karar verilmemelidir.
 • Tapunun İçeriği İncelenmelidir: Tapuda yer alan bilgiler incelenmeli ve doğruluğu kontrol edilmelidir. Tapuda yanlış bir bilgi varsa, tapuda düzeltme yapılarak işlem yapılmalıdır.
 • Maliklerin Tapu Sicil Kaydı İncelenmelidir: Tapu sicil kaydında, mal sahibinin ismi, varsa tapu üzerindeki diğer kişilerin isimleri ve payları, tapunun üzerindeki yasal sınırlamalar, ipotekler, satış vaadi sözleşmeleri gibi bilgiler yer alır. Bu bilgiler detaylı bir şekilde incelenmeli ve doğruluğu kontrol edilmelidir.
 • Tapunun Geçmişi İncelenmelidir: Tapunun geçmişi, malın önceki sahiplerinin kim olduğunu ve malın geçmişindeki herhangi bir sorunu içerir. Tapunun geçmişi, tapuda kayıtlı tarihlerle birlikte detaylı bir şekilde incelenmelidir.
 • Tapu Üzerindeki Kısıtlamalar İncelenmelidir: Tapuda kısıtlamalar, örneğin herhangi bir taşınmazın ticari amaçlı kullanılması yasak olabilir veya bir taşınmazın üzerinde bulunan ağaçlar koruma altına alınmış olabilir. Bu kısıtlamalar, malın kullanımını etkileyebilir, bu nedenle incelenmeleri önemlidir.
 • Tapu Kaydının Güncel Olduğundan Emin Olunmalıdır: Tapunun son güncellenme tarihi kontrol edilmeli ve tapunun güncel olması sağlanmalıdır.

GAYRİMENKUL TAPUSU NASIL İNCELENİR?

Gayrimenkul tapusunun incelenmesi sırasında, ilk olarak mülk sahibinin kimliği ve tapu kaydının doğruluğu kontrol edilmelidir. Mülk sahibinin gerçekten tapuda belirtilen kişi olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca, tapu kaydının tarihi, numarası, ada ve parsel numaraları gibi bilgilerin de doğru olması gerekmektedir.

Tapu kaydında ayrıca, mülkün kullanım amacı, yapı tipi, kat sayısı, brüt ve net alanı gibi bilgiler de yer almaktadır. Bu bilgilerin doğruluğu da kontrol edilmelidir. Özellikle, mülkün kullanım amacı ile ilgili bilgilerin doğru olması, gelecekte çıkarılacak inşaat ruhsatları ve diğer izinler açısından büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, tapu kaydında mülk üzerinde herhangi bir ipotek, rehin veya başka bir yükümlülük bulunup bulunmadığı da kontrol edilmelidir. Bu tür yükümlülükler mülk sahibinin satış işlemlerinde sıkıntılar yaşamasına neden olabilir.

Tapu kaydının incelenmesi işlemi, tapu sicil müdürlüğünde ilgililer tarafından yapılabilir. Ayrıca, tapu kaydını incelemek için bir avukat veya gayrimenkul uzmanından da yardım alınabilir.

Gayrimenkul tapusunun incelenmesi sırasında, tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunmalıdır. Herhangi bir şüphe durumunda, tapu kaydındaki bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için tapu sicil müdürlüğüne başvurulmalıdır.

GAYRİMENKUL TAPUSUNU KİMLER İNCELEYEBİLİR?

Tapu sicili taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkesine göre tutulan sicildir. Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir. Tapu kütükleri tapu sicilinin asli unsurlarıdır. Ayni hakların doğması ve şahsi hakların alenileştirilmesi bu kütüğü tescile bağlıdır.

Gayrimenkulle ilgisi olan herkes tapu sicilini inceleyip ihtiyaç duyduğu bilgileri öğrenebilir. Ancak bunun için ilgisini inanılır bir şekilde kanıtlaması gerekir. Avukatlar ise; Avukatlık Kanunu gereğince ilgisi olup olmadığı fark etmeksizin tapu kütüklerini inceleme yetkisine sahiptir. Bu sebeple gayrimenkul satın almadan önce gayrimenkul üzerinde gayrimenkulün değerini etkileyen, satışını kısıtlayan veya devrine engel bir şerh/beyan olup olmadığını tespit etmek için avukat desteği almak çok önemlidir.

GAYRİMENKUL HUKUKUNA GİREN KONULAR

Gayrimenkul hukuku çok geniş bir alandır ve uzmanlık gerektirir. Hatta gayrimenkul hukukunda bir çok alt dal bulunmaktadır ve her bir alt dal kendi Türk Hukukunda ayrı düzenlemeye tabi olabilir. Gayrimenkul hukukunda en çok karşılaşılan işlemler aşağıda belirtilmiştir.

 • Gayrimenkul Alım ve Satım İşlemleri: Gayrimenkul alım ve satımı, birçok belge ve prosedür gerektirir. Bir avukat, tarafların haklarını koruyarak bu işlemlerin doğru bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.
 • Tapu İşlemleri: Tapu işlemleri, gayrimenkul edinimi için gereklidir. Bir avukat, tapu kayıtlarının doğru olduğunu ve tarafların haklarının korunduğunu kontrol ederek tapu işlemlerinin yapılmasına yardımcı olabilir.
 • Kira Sözleşmeleri: Kira sözleşmeleri, gayrimenkul hukukunun önemli bir parçasıdır. Bir avukat, kira sözleşmelerinin doğru bir şekilde hazırlanmasına ve tarafların haklarının korunmasına yardımcı olabilir.
 • İmar Hukuku: İmar hukuku, gayrimenkul hukukunun önemli bir dalıdır. Bir avukat, müvekkilinin imar hukuku konularında karşılaşabileceği sorunları ve fırsatları ele alabilir ve müvekkilinin haklarını korumaya yardımcı olabilir.
 • Miras Hukuku: Miras hukuku, özellikle gayrimenkullerle ilgili olarak çeşitli sorunları ortaya çıkarabilir. Bir avukat, miras hukuku konularında müvekkilini danışmanlık yaparak, mirasın doğru bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olabilir.
 • Yabancıların Gayrimenkul Edinimi: Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinimi, birçok yasal prosedürü ve belgeyi gerektirir. Bir avukat, yabancı müvekkillerine bu süreçte yol göstererek, yasal gereklilikleri yerine getirmelerine yardımcı olabilir.
 • Uyuşmazlık Çözümü: Gayrimenkul hukukunda uyuşmazlıkların ortaya çıkması sık görülen bir durumdur. Bir avukat, müvekkilinin haklarını savunarak uyuşmazlıkların çözülmesine yardımcı olabilir.

GAYRİMENKUL HUKUKUNDA BULUNAN DAVALAR

Gayrimenkul Hukuku; taşınmazın inşası da dahil olmak üzere; gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Türkiye’de gayrimenkul hukuku, gayrimenkul sektörünün ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü olması nedeniyle çok önemli hale gelmiştir. Gayrimenkule ilişkin dava çeşitleri oldukça fazladır. Gayrimenkulun mülkiyetini etkileyecek davalarda uzman bir avukat yardımı almak elzemdir. Aksi takdirde yapılacak usuli bir hata bile gayrimenkulü kaybetme riskini doğuracaktır. Uygulamada en çok karşılaşılan davalar aşağıdaki gibidir;

 • Tapu iptali davaları: Gayrimenkulün tapu kaydının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan davalardır. Tapu iptali davalarında, tapu kaydının geçersiz veya hatalı olduğu iddia edilir ve kaydın iptal edilmesi talep edilir.
 • Yolsuz tescil davaları: Bir kişinin haksız yere başkasının adına gayrimenkulü tescil ettirmesi durumunda açılan davalardır. Yolsuz tescil davalarında, haksız şekilde gerçekleştirilen tapu kaydının iptal edilmesi ve gerçek sahibin tespit edilmesi istenir.
 • Tasarrufun iptali davaları: Bir kişinin gayrimenkul üzerindeki tasarrufunun hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan davalardır. Bu davalarda, bir gayrimenkul üzerinde yapılan satış, devir veya diğer tasarrufların geçersiz kılınması talep edilir.
 • Gayrimenkul satış sözleşmesinden doğan alacak davaları: Gayrimenkulün satışıyla ilgili olarak satıcıya karşı açılan alacak davalarıdır. Bu davalarda, satış sözleşmesine dayanarak satıcının taahhüt ettiği bedelin ödenmemesi veya diğer alacaklar nedeniyle tazminat talep edilebilir.
 • Kira tespit davaları:  Kira bedelinin mahkeme tarafından belirlenmesi için açılan davalardır. Bu davalarda, kiracı veya kiraya veren, kira bedelinin belirlenmesi veya yeniden belirlenmesi amacıyla mahkemeden karar talep eder.
 • Tahliye davaları: Kiracının, kira sözleşmesinin feshedilmesi ve gayrimenkulün boşaltılması için açılan davalardır. Tahliye davalarında, kiracının sözleşme şartlarını ihlal etmesi veya belirli bir süre sonunda kiralamaya devam etmesi engellenmek istenir.
 • Müdahalenin men’i davası: Bir kişinin haksız yere gayrimenkul üzerinde tasarrufta bulunmasını engellemek için açılan davalardır. Bu davalarda, gayrimenkul üzerindeki hakların korunması ve haksız müdahalenin önlenmesi talep edilir.
 • Ecrimisil davaları: Bir kişinin gayrimenkulü haksız bir şekilde kullanması veya işgal etmesi nedeniyle doğan zararların tazmini için açılan davalardır. Ecrimisil davalarında, gayrimenkul sahibi, haksız kullanım veya işgal nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesini talep eder.
 • Ortaklığın giderilmesi (izaleyi şüyu): Bir gayrimenkul üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olduğu durumlarda ortaklığın sona erdirilmesine dair davalardır.
 • İpotek ve rehin davaları: Bir taşınmazın ipotek veya rehin hakkıyla yükümlendirilmesi durumunda, bu haklardan kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. İpotek ve rehin davalarında, hak sahipleri arasında ipotek veya rehin hakkının kapsamı, ödeme koşulları veya taşınmazın satışı gibi konularda anlaşmazlık olduğunda mahkemeden karar talep edilebilir.

gayrimenkul avukatı

YABANCILARIN TÜRKiYE’DE GAYRiMENKUL EDiNMESi

Türkiye, coğrafi konumu, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, ekonomik fırsatları ve turistik cazibesiyle dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri oldukça yaygın bir durumdur. Ancak, yabancı yatırımcılar, Türkiye’de gayrimenkul edinme sürecinde bazı sorunlarla karşılaşabilirler. Bu sorunlar genellikle dil, hukuk ve yerel uygulamalarla ilgilidir.

Türkiye’de gayrimenkul edinmek isteyen yabancılar için iki farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, tapu sicil müdürlüğünde gayrimenkul edinme ve ikincisi ise yabancı sermayeli şirket kurarak gayrimenkul edinmedir.

 • Tapu Sicil Müdürlüğünden Gayrimenkul Edinme

Tapu sicil müdürlüğünden gayrimenkul edinme işlemi, yabancı yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Ancak, bu yöntemde yabancı yatırımcıların bazı sınırlamalarla karşılaşması mümkündür. Örneğin, yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul edinme işlemi sırasında bazı belgeleri temin etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler arasında, yabancı uyruklu kişinin pasaportu, Türkiye’de ikametgah kaydı, Türkiye’deki bir bankada hesap açılması gibi belgeler yer almaktadır. Ayrıca, yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul edinme işlemi için noter onaylı tercümanlık hizmeti alması gerekmektedir.

 • Şirket kurarak gayrimenkul edinme

Yabancı sermayeli şirket kurarak gayrimenkul edinme işlemi ise, yabancı yatırımcılar tarafından diğer bir tercih edilen yöntemdir. Bu yöntemde yabancı yatırımcılar, Türkiye’de bir şirket kurarak bu şirket aracılığıyla gayrimenkul edinebilirler. Bu durumda yasal kısıtlamalara dikkat edilmeli ve yönetmelikler ile belirlenen kurallara uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinme sürecinde dikkat etmesi gereken bir diğer önemli husus, vergi mükellefiyetidir. Türkiye’de gayrimenkul sahibi olan yabancılar da Türk vatandaşları gibi vergi mükellefiyetine sahiptirler. Gayrimenkulün değerine ve kullanım amacına göre farklı vergi türleri uygulanabilir. Örneğin, bir yabancı, Türkiye’de bir iş yeri satın aldığında, satın alma bedeli üzerinden KDV ödemekle yükümlü olabilir.

Sonuç olarak, Türkiye’de gayrimenkul edinme süreci, yabancılar için de açıktır. Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmaları, Türk ekonomisi için de önemli bir yatırım kaynağıdır ve bu nedenle Türkiye hükümeti, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri için uygun yasal çerçeveyi sağlamaktadır. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Yabancıların, Türkiye’de gayrimenkul edinme sürecinde güvenilir bir emlak danışmanı ve gayrimenkul avukatı ile çalışmaları tavsiye edilir.

YABANCILARIN MÜLK HAKLARININ KORUNMASI

Yabancılar; Türkiye’de Türk Vatandaşları gibi Medeni Kanun uyarınca gayrimenkul alabilirler, satabilirler ve kişisel haklarını şerh edebilirler. Ancak yabancıların gayrimenkul satın almasını sınırlayan özel kanunlarda veya ikili devlet anlaşmaları ile belirlenmiş hükümler olabilir. Bu sebeple yabancılar Türkiye’de gayrimenkul almadan önce avukat yardımı almaları önemlidir. Yabancıların Türkiye’de edindikleri taşınmazlar Medeni Kanun hükümleri uyarınca korunmaktadır. Yabancılar ayrıca edindikleri gayrimenkulü serbestçe kiraya verebilir.

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL EDİNME SÜRECİNDE KARŞILAŞABİLECEKLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Yabancılar, Türkiye’de gayrimenkul edinirken bazı sorunlarla karşılaşabilirler. Bunların başlıcaları şunlardır:

 • Dil Bariyeri: Türkçe bilmeyen yabancıların, tapu ve emlak işlemleri sırasında dil bariyeriyle karşılaşması muhtemeldir. Bu nedenle, yabancıların bir emlak danışmanı veya avukatla çalışmaları önerilir.
 • Tapu Kayıtlarının İncelenmesi: Tapu kayıtlarının doğru incelenmemesi, yabancıların gayrimenkul edinme sürecinde karşılaşabilecekleri en büyük sorunlardan biridir. Tapu kayıtlarının incelenmesi, mülkün sahipliğinin doğrulanması, üzerindeki yasal yükümlülüklerin belirlenmesi ve gelecekte oluşabilecek sorunların öngörülmesi açısından önemlidir.
 • Emlak Komisyoncuları: Bazı emlak komisyoncuları, yabancılardan daha yüksek komisyon talep edebilirler. Ayrıca, emlak komisyoncularının yabancıların bilgisi olmadan alım satım işlemlerinde aracılık yapmaları veya yanıltıcı bilgi vermesi de mümkündür. Bu nedenle, yabancıların güvenilir bir emlak danışmanı veya avukatla çalışmaları önemlidir.
 • Vergi Yükümlülüğü: Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinmesi vergi konusunda bazı sorunlar doğurabilir. Özellikle, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’deki taşınmaz malları satın alırken ödemiş oldukları KDV ve harçlar konusunda bilgi sahibi olmaları gerekir. Ayrıca, taşınmaz malların satışından elde edilen gelirlerin Türkiye’de vergilendirilmesi gerekmektedir.
 • Yasa Dışı Yapılar: Türkiye’de yasa dışı olarak inşa edilen binalar ve yapılar, yabancıların gayrimenkul edinme sürecinde karşılaşabilecekleri sorunlardan biridir. Bu tür yapıların tapu kayıtlarında belirtilmeyen yasal sorunlar yaratabilir ve yabancıların yatırımını riske atabilir.
 • Hukuki İşlemler: Türkiye’de hukuki işlemler zaman alabilir ve bazen karmaşık olabilir. Bu nedenle, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinme sürecinde sabırlı ve detaylara önem vererek hareket etmeleri önerilir.
 • Para Transferi: Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri için Türk Lirası’na ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, yabancıların Türkiye’deki bankalarda hesap açmaları ve para transferi işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
 • Gayrimenkul Sahipliği İçin Gerekli Belgelerin Eksikliği: Türkiye’de, taşınmaz malların satın alınması için gerekli olan belgeler arasında, tapu senedi, kimlik belgesi, ikametgah belgesi, vergi beyannamesi gibi belgeler bulunur. Yabancı uyruklu kişilerin, bu belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması konusunda dikkatli olmaları gerekir. Aksi takdirde, taşınmaz malların sahipliği konusunda sorunlar yaşanabilir.
 • Kültürel Farklılıklar: Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de taşınmaz malların satın alımı sürecinde kültürel farklılıklar nedeniyle sorunlar yaşayabilirler. Bu nedenle, yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’de gayrimenkul edinme sürecinde yerel bir avukattan veya emlak danışmanından destek almaları önerilir

GAYRİMENKUL ALIMI VE SATIMINDA GAYRİMENKUL AVUKATI DESTEĞİ

Gayrimenkul hukukuyla ilgili işlemler oldukça karmaşık ve detaylıdır. Bu nedenle, gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasında bir avukatın desteği oldukça önemlidir. Avukatların gayrimenkul hukukunda sağladığı birçok fayda vardır:

 • Hukuki Danışmanlık: Bir avukat, müşterisine gayrimenkul hukuku konusunda hukuki danışmanlık sağlar. Avukatın bilgisi, tecrübesi ve uzmanlığı sayesinde, müvekkile hukuki açıdan en iyi seçenekleri sunar.
 • Sözleşme Hazırlama: Gayrimenkul Avukatı, gayrimenkul alım-satım sözleşmelerini hazırlama konusunda uzmanlaşmıştır. Bu nedenle, sözleşmelerin hazırlanması sırasında tarafların haklarını ve menfaatlerini koruyacak şekilde düzenlenmesini sağlar.
 • Tapu İşlemleri: Gayrimenkul Avukatı, tapu işlemlerini yürütür. Tapu işlemleri oldukça teknik ve detaylıdır, bu nedenle avukatın deneyimi ve bilgisi sayesinde, tapu işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması sağlanır.
 • Sorunların Çözümü: Gayrimenkul hukukunda birçok sorunla karşılaşılabilir. Bu sorunların başında, tapu sorunları, mülkiyet hakkı ihlalleri ve uyuşmazlıklar gelir. Bir gayrimenkul avukatı, müvekkilinin bu sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olur ve hukuki yolları kullanarak sorunları çözer.
 • Hukuki Riskleri Azaltma: Gayrimenkul işlemleri, yüksek maddi değerler taşıdığı için, birçok risk barındırır. Bir gayrimenkul avukatı, müvekkilinin risklerini azaltmak için gerekli önlemleri almasına yardımcı olur ve işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Sonuç olarak, gayrimenkul işlemleri oldukça önemlidir ve büyük maddi değerler taşır. Bu nedenle, bir avukatın desteği, işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için oldukça önemlidir. Bir gayrimenkul avukatının deneyimi, bilgisi ve uzmanlığı, müvekkilinin hukuki açıdan en iyi sonuçları elde etmesine yardımcı olur.

Diğer faaliyet alanlarımızı buradan inceleyebilir ve hukuki destek talepleriniz için info@cbhukuk.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

YASAL UYARI: Web sitemizde yer alan makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Orbay Çokgör’e aittir ve tüm makaleler elektronik imzalı zaman damgalı olarak hak sahipliğinin tescil edilmesi amacıyla yayınlanmaktadır. Sitemizdeki makalelerin, kaynak link vermeden kopyalanarak veya özetlenerek başka web sitelerinde yayınlanması durumunda, hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.