miras avukatı

MİRAS AVUKATI NE İŞ YAPAR?

Miras avukatları, miras hukukuna dair her türlü hukuki konuda danışmanlık ve temsil hizmeti sunan uzman avukatlardır. Bu alanda uzmanlaşmış vekiller genellikle miras davaları ve miras hukukuyla ilgili hizmetleri sağlamak amacıyla miras avukatı olarak bilinirler.

Miras hukuku avukatı, miras hukukunun temel süreçlerini yöneterek, vasiyetnamelerin düzenlenmesi, miras sözleşmelerinin oluşturulması, mirası reddetme davalarının açılması, tereke tespiti davalarının başlatılması, ortak mirasın paylaşılmasını sağlayan izale-i şuyu davalarının açılması, tenkis davalarının yönetilmesi, mirasın sahte olduğuna dair açılan muris muvazaası davalarının takip edilmesi gibi temel iş ve işlemleri başarıyla gerçekleştirir. Ayrıca, veraset ilamının alınması ve miras intikal işlemlerinin yapılması gibi süreçleri de titizlikle takip ederek müvekkillerine kapsamlı bir hizmet sunarlar.

MİRAS AVUKATLARININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Miras hukuku avukatının görevleri genellikle şu alanlarda yoğunlaşır:

1 ) Hukuki Danışmanlık

 • Müvekkile miras hukukuyla ilgili genel danışmanlık sağlama.
 • Hukuki süreçler ve haklar konusunda müvekkile bilgi verme.
 • Mirasçıların yükümlülükleri ve hakları konusunda rehberlik etme.

2) Miras Davalarında Temsil

 • Müvekkilin miras davalarında yasal temsilini üstlenme.
 • Mahkemelerde müvekkilin haklarını savunma.
 • Uyuşmazlıkların çözümü için mücadele etme.

3) Dava Hazırlığı ve İncelemeler

 • Miras davası öncesinde gerekli belgelerin toplanması ve incelenmesi.
 • Hukuki argümanların hazırlanması ve mahkemeye sunulması.
 • Dava sürecinde gelişmeleri takip etme ve stratejileri güncelleme.

4) Risk Analizi ve Çözüm Önerileri

 • Müvekkilin durumunu değerlendirerek riskleri belirleme.
 • Alternatif çözüm önerileri sunma.
 • Müvekkilin hak kaybını engellemek için stratejiler geliştirme.

5) Vasiyetname ve Hukuki Belgelerin İncelenmesi

 • Vasiyetnamelerin ve diğer hukuki belgelerin hukuki geçerliliğini kontrol etme.
 • Müvekkilin taleplerine uygun olarak vasiyetnamelerin hazırlanması veya revize edilmesine yardımcı olma.

6) Mirasçılık Belgesi ve Diğer Hukuki Belgelerin Alınması

 • Müvekkilin mirasçılığını belgeleyen belgelerin alınması için süreci yönetme.
 • Mirasçılık belgesi, tapu belgesi gibi belgelerin düzenlenmesine yardımcı olma.

7) Miras Paylarının Belirlenmesi ve Paylaşım

 • Yasal düzenlemelere göre miras paylarını belirleme.
 • Mirasın adil bir şekilde paylaşılması için mücadele etme.

8) Müvekkilin Menfaatini Koruma

 • Müvekkilin mirasla ilgili menfaatlerini en iyi şekilde koruma.
 • Hukuki süreçlerde müvekkilin lehine sonuçlar elde etme.

9) Miras İntikal İşlemlerinin Yürütülmesi

 • Miras bırakanın mirasının mirasçılara intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Miras intikali için gerekli harç ve ödemelerin yapılması
 • Mirastan kalan gayrimenkul ve diğer menkul varlıkların mirasçılara geçirilmesi

Miras intikal sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi için “Miras İntikal İşlemleri” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

10) Arabuluculuk Süreci

 • Müvekkil ile mirasla ilgili anlaşmazlık yaşayan diğer taraflar arasında arabuluculuk sürecini yönetme.
 • Taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırarak anlaşmazlığın çözümüne odaklanma.
 • Taraflar arasında uzlaşma sağlanması için müzakereleri yönetme ve arabuluculuk becerilerini kullanma.
 • Uygun olduğunda, taraflar arasında yazılı veya sözlü anlaşmaların hazırlanmasına yardımcı olma.
 • Arabuluculuk sürecini yürüterek mahkemeye gitmeden sorunların çözülmesine katkıda bulunma.

MİRAS HUKUKU AVUKATI HANGİ DAVALAR İLE İLGİLENİR?

Miras avukatları genellikle aşağıda belirtilen miras davası örnekleri ve bu davaların ayrıntılarıyla ilgilenirler:

 1. Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi): Miras hukuku avukatı, mirasçılık belgesi olan veraset ilamının alınması sürecini yönetirler. Bu belge, mirasçıların hukuki statülerini belirler.
 2. İzale-i Şüyu: Ortak bir mirasın paylaşılması anlamına gelir. Miras hukuku avukatları, izale-i şüyu davalarını yöneterek mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlarlar. Ayrıntılı bilgi için “İzale-i Şuyu Davası” sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 3. Tenkis Davası: Bir mirasçının, bir başka mirasçının elde ettiği miras payını azaltma talebini içerir. Miras avukatı, tenkis davalarını inceler ve müvekkillerini bu süreçte temsil eder.
 4. Terekenin Tespiti Davası: Bu dava, mirasın varlıklarının ve borçlarının belirlenmesini amaçlar. Miras avukatları, terekenin tespiti davasını açarak mirasın net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlarlar.
 5. Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırmak): Miras hukuku avukatı, mirasın haksız bir şekilde azaltılmasını veya aktarılmasını önlemek amacıyla muris muvazaası davalarını yönetir.
 6. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisi: Bu kapsamda miras avukatı, ölüme bağlı tasarrufların geçerliliğini ve paylaşımını düzenler.
 7. Mirasta Denkleştirme (Mirasta İade): Miras hukuku avukatları, bir mirasçının diğerine borçlu olması durumunda denkleştirme işlemlerini yönetirler.
 8. Mirasta İstihkak (Mirasta Hak Ediş): Miras avukatı, mirasçıların mirastan hak ettikleri payı talep etmeleri durumunda bu istihkak davalarını yönetir.
 9. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali: Miras avukatları, mirasla ilgili yapılan haksız veya geçersiz tasarrufların iptali için mücadele ederler.
 10. Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi: Miras hukuku avukatı, vasiyetnamelerin yasal gerekliliklere uygun bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Vasiyetname hakkında ayrıntılı bilgi için “Vasiyetname Düzenlemek” yazımızı inceleyebilirsiniz.
 11. Mirasın Reddi: Bir mirasçının mirası reddetme durumunda, miras avukatı bu süreci yönetir ve müvekkillerini bilgilendirir. Türkiye’de reddi miras süreci için “Mirasın Reddi” sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 12. Mirastan Yoksunluk: Miras hukuku avukatı, mirastan yoksun bırakılma durumlarında müvekkillerini temsil eder ve haklarını savunur.
 13. Mirastan Çıkarma: Miras avukatları, mirasçılardan birinin mirastan çıkarılma taleplerini ele alır ve bu konuda hukuki süreci yönetirler.
 14. Mirasın Paylaşılması: Miras avukatları, mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla miras payının belirlenmesi ve dağıtılması işlemlerini yürütür.
 15. Miras Payının Temliki: Bu süreç, mirasçıların sahip oldukları miras paylarının başkalarına devredilmesini içerir. Miras avukatları, bu işlemleri yasal çerçevede yönetirler.

TÜRKİYE’DE MİRAS HUKUKU KAPSAMI

Miras hukuku, bireylerin yaşamlarının sona ermesi durumunda mal ve haklarının nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuki bir disiplindir. Türkiye’de miras hukuku, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde şekillenir. Bu hukuki alandaki düzenlemeler, mirasçıların haklarını, yükümlülüklerini ve miras paylaşım süreçlerini belirler.

 • Mirasçılık Hakkı ve Miras Paylaşımı:

Türk Medeni Kanunu, mirasçıları ve miras paylaşımını düzenleyen temel yasal belge olarak karşımıza çıkar. Kanuna göre, mirasçılar, kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eş gibi belirli sınıflardan oluşur. Mirasçılar arasındaki paylaşım, kan bağlarına, miras bırakanın medeni durumuna ve var olan diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Miras Hakkının doğru bir şekilde tespiti ve miras paylaşımının kanuni düzenlemelere uygun yapılması miras hukuku avukatının başlıca görevidir.

 • Miras Hukukunda Vasiyetnamenin Rolü:

Mirasçıların haklarına etki eden önemli bir unsur da vasiyetnamedir. Miras bırakan, vasiyetname ile mal varlığını ve haklarını belirli kişilere veya kuruluşlara bırakabilir. Vasiyetnamede belirtilen hükümler, miras hukukunda önemli bir etkiye sahiptir ve miras paylaşımını büyük ölçüde etkileyebilir.

 • Miras Davaları ve Hukuki Süreçler:

Miras hukukunda anlaşmazlıkların çözümü genellikle mahkeme yoluyla gerçekleşir. Miras davaları, mirasçılar arasında paylaşım, mirastan mal kaçırma, mirasın reddi gibi konularda ortaya çıkan uyuşmazlıkları ele alır. Bu süreçlerde miras hukuku avukatı ile adalete başvurulur ve mahkeme, taraflar arasında adil bir çözüm sağlamak için yasal düzenlemelere dayanır.

 • Miras Avukatının Rolü:

Miras hukukuyla ilgili karmaşıklıkların üstesinden gelmek ve hak kayıplarını önlemek için miras avukatına başvurmak önemlidir. Miras avukatı, müvekkillerine miras hukukunda danışmanlık yapmanın yanı sıra, miras davalarında da hukuki temsil sağlar. Müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde korumak ve yasal süreçleri etkin bir şekilde yönetmek adına uzmanlıklarını kullanırlar.

Türkiye’de miras hukuku, karmaşıklığı ve önemi bakımından dikkate değer bir hukuki alanı oluşturur. Miras hukukunun düzenlemelerine uygun olarak hareket etmek, mirasçıların haklarını korumak ve miras paylaşım süreçlerini adil bir şekilde yönetmek için hukuki profesyonellere başvurmak, bireylerin miras hukukuyla ilgili süreçleri daha etkin bir şekilde yönetmelerini sağlar.

Türkiye’de miras hukuku ve uygulamalarına ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için “Miras Hukuku” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

MİRASÇILAR KİMLERDİR?

Mirasçı kavramı, miras hukuku çerçevesinde önemli bir rol oynar ve genellikle iki temel kategoride ele alınır:

 • Yasal Mirasçı

Yasal mirasçılar, miras bırakanın yasal düzenlemelere tabi olarak belirlenen mirasçılarıdır. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen temel hükümlere göre, miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eş yasal mirasçı olarak kabul edilir. Bu durum, miras bırakanın vefat etmesi halinde, yasal mirasçıların belirli bir miras payına sahip olacakları anlamına gelir.

Yasal mirasçıların belirlenmesinde, kan hısımlığı dereceleri ve akrabalık ilişkileri önemli rol oynar. Yasal mirasçılar arasında miras payları, kan bağlarına ve yasal düzenlemelere göre belirlenir.

 • Atanmış Mirasçı

Atanmış mirasçılar, miras bırakanın hür iradesiyle belirlediği kişilerdir. Bu durum genellikle bir vasiyetname aracılığıyla gerçekleşir. Miras bırakan, vasiyetnamede belirli bir kişiyi veya kişilere mirasçı olarak atayabilir ve bu kişilere belirli bir miras payı bırakabilir.

Atanmış mirasçı olabilmek için miras bırakanın yaşarken vasiyetname düzenlemiş olması gerekir. Vasiyetname, miras bırakanın isteklerini ve mirasını nasıl paylaşmak istediğini belirleyen bir hukuki belgedir. Bu belge, atanmış mirasçıların haklarını ve miras paylarını belirler.

Önemli Noktalar:

 • Yasal mirasçılar genellikle kan bağlarına dayanarak belirlenirken, atanmış mirasçılar miras bırakanın özgür iradesiyle atanır.
 • Yasal mirasçılar arasında önceden belirlenmiş yasal düzenlemeler bulunurken, atanmış mirasçılar için miras bırakanın vasiyetnamesi esastır.
 • Yasal mirasçılar, hukuken belirlenen bir sıra dahilinde mirasçı olurlar, ancak atanmış mirasçılar belirli kişilerdir ve vasiyetname ile belirlenirler.

Miras hukuku, bu iki mirasçı kategorisinin etkileşimi ve hakları konusunda detaylı hükümlere sahiptir ve bir miras davası durumunda her iki tür mirasçının da hakları dikkate alınır.

MİRAS AVUKATINA DANIŞMANIN ÖNEMİ

Miras avukatı, miras hukukunun karmaşıklığı ve yüksek maliyetli unsurları göz önüne alındığında, hak kayıplarını önlemek adına son derece kritik bir role sahiptir. Özellikle gayrimenkul gibi değerli varlıkların miras paylaşımlarında, hukuka uygun olmayan pratiklere sıkça rastlanabilir. Bu noktada, miras avukatına danışmak, müvekkilin haklarını koruma ve yasal haklarını eksiksiz bir şekilde elde etme noktasında hayati önem taşır.

Miras hukuku avukatı, miras hukukunun karmaşık yasalarını anlama ve müvekkillerine bu konuda rehberlik etme konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Mirasta saklı paya sahip olan bireyler, mirastan mal kaçırma gibi yasa dışı eylemlerle karşılaştıklarında, bu tür durumları hukuka uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak için miras avukatına danışmak suretiyle deneyiminden faydalanabilirler.

Miras hukuku, geniş bir yelpazede konuları içerir ve davalar genellikle uzun yıllar sürebilir. Bu süreçte, çözüm odaklı bir miras avukatının hizmeti, müvekkilin hukuki sürecini daha anlaşılır ve etkili hale getirir. Hukuki belirsizlikleri ortadan kaldırmak, miras paylaşımlarını düzenlemek ve müvekkilin haklarını en üst düzeyde korumak adına miras hukuku avukatı, miras hukukundaki karmaşıklıkları aşma konusunda önemli bir rehberlik sunar. Bu nedenle, miras avukatına danışmak miras süreçlerinde güvenilir bir hukuki destek sağlamak ve müvekkilin haklarını etkili bir şekilde korumak için kritik bir adımdır.

MİRAS AVUKATI ÜCRETİ NE KADARDIR?

Miras avukatlarının ücreti genellikle çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu faktörler arasında avukatın deneyimi, uzmanlık alanı, coğrafi konumu ve davanın karmaşıklığı yer almaktadır. Ayrıca, avukatlar genellikle ücretlendirme konusunda farklı yöntemleri tercih edebilirler.

Miras davaları genellikle duygusal ve hukuki olarak karmaşık olabilir, bu nedenle bir miras hukuku avukatının hizmetleri için ödenecek miras avukatı ücreti genellikle davanın karmaşıklığına ve süresine bağlı olarak değişiklik gösterir. Avukatlar genellikle saatlik ücretle çalışabilirler veya belirli bir hizmet için sabit bir ücret talep edebilirler.

Miras avukatı ücreti miras davasının görüleceği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Örnek olarak miras avukatı İstanbul veya miras Avukatı Ankara ücretleri birbirinden farklı olacaktır. Ancak resmi düzenleme ile miras avukatı ücretine asgari bir limit belirlenmiştir. Her yıl güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘nde belirlenen ücretlerin altında miras avukatlarının iş alması yasaktır.

Miras avukatları genellikle ilk danışma görüşmesini ücretsiz veya düşük bir ücretle gerçekleştirebilirler. Bu görüşme sırasında, avukatın sizinle çalışma yöntemleri, beklentileri ve ücretlendirme politikası hakkında konuşabilirsiniz.

Ancak net bir ücret bilgisi almak için, yerel bir miras avukatıyla iletişime geçmeniz ve konuşmanız gerekecektir. Miras avukatınızın size sunduğu hizmetlere ve davanın özelliklerine bağlı olarak ücretlendirme konusunda net bir anlaşma yapmak önemlidir.

Miras Avukatından Destek Almak İçin:

Miras Avukatı:C&B Hukuk Bürosu
✅ Telefon ve Whatsapp :0 212 706 24 64 – 0 555 627 79 44
✅ Adres:

Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. Arya Plaza No: 17/4 34381 Şişli/İstanbul

✅ E-Mail:info@cbhukuk.com 
keyboard_arrow_up