İş Hukuku Avukatı

iş hukuku avukatı

İŞ DAVALARININ ÇEŞİTLERİ, İŞ HUKUKU AVUKATI VE İŞ DAVALARINDAKİ ROLÜ

4857 Sayılı İş Kanunu ile işçiler ve işverenler arasındaki çalışma şartlarının ve çalışma ortamına ilişkin hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi amaçlanmıştır ve bu mevzuat iş hukuku avukatı çalışma alanına girmektedir. İş Hukuku alanında en çok rastladığımız dava türleri İşçilik Alacaklarından Doğan Alacak Ve Tazminat Davaları, İşe İade Davaları, Hizmet Tespiti Davaları, Meslek Hastalığı Ve İş Kazasından Doğan Davalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşçilik alacakları olarak Ücret/Maaş Alacağı, AGİ, Fazla Mesai Alacağı, Yıllık İzin Alacağı, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacağı, Prim/İkramiye Alacağı gibi alacaklar talep edilebilirken tazminat türleri olarak ise Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Kötü Niyet Tazminatı, Mobbingden Kaynaklı Tazminat, İş Kazalarından Kaynaklı Maddi-Manevi Tazminat Talepleri söz konusu olabilmektedir.

İş akdinin fesih sebepleri genel olarak hangileridir?

4857 Sayılı Kanunu’nun 24. ve 25 maddelerinde fesih nedenleri sayılmış olup genel olarak;

  • İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi,
  • İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi,
  • İşverenin İş Sözleşmesini Geçerli Nedenle Tazminatlı Feshi,
  • İkale ( Tarafların Anlaşması ) Yoluyla İş İlişkisinin Sonlandırılması,
  • Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Belirlenen Sürenin Dolması,
  • İstifa,
  • Kadın İşçinin Evlenmesi,
  • Askerlik,
  • Emeklilik,
  • Ölüm,

şeklinde genellikle karşımıza çıkmaktadır.

İş davalarında arabuluculuk zorunlu mudur?

01.01.2018 tarihinden bu yana, ‘’Kanuna, bireysel ve toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartıdır.’’ İşbu davalar, arabulucuya başvurulmadan açılırsa HMK 114. maddesi kapsamında davanın usulden reddine karar verilir.

İş davalarında arabuluculuğun zorunlu olmadığı dava türleri hangileridir?

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat ile Bunlarla İlgili Tespit, Rücu ve İtiraz Davalarında arabuluculuk dava şartı değildir, doğrudan dava açılması mümkündür.

Arabuluculuk aşamasında iş hukuku avukatı ile temsil zorunlu mudur?

İş Mahkemeleri Kanunu m.3/18’e göre, Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya iş avukatları aracılığıyla katılabilir ve son tutanağı imzalayabilirler. Tarafların, özellikle işçilerin arabuluculuk aşamasında vekil ile temsil edilmesi, arabuluculuk faaliyetin iş avukatı ile birlikte yönetilmesi genellikle taleplerin değerlendirilmesi açısından faydalı sonuçlar vermektedir.

Arabuluculuk aşamasında iş hukuku avukatı yetkisi ne şekildedir?

Arabuluculuk görüşmesine katılan taraf vekillerinin vekaletnamelerinde, alternatif çözüm yolları aşamasında temsile, takibe ve neticelendirmeye yetkili olduğuna ilişkin özel yetki bulunması gerekmektedir.

İş davalarında iş hukuku avukatı ve rolü nedir?

Tarafların arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde anlaşmaları mümkün olmamışsa, taleplerini davaya konu edebilmeleri mümkündür. Dava aşamasının avukat yardımı ile yürütülmesi yararlıdır. Zira, HMK da belirlenen sürelerin takibi, yetkili mahkemenin belirlenmesi, dilekçelerin eksiksiz şekilde hazırlanması, duruşmaların ve zamanaşımın takibi gibi birçok iş ve işlemin iş avukatı tarafından yönetilmesi tarafların hak kaybı yaşamaması için önem arzetmektedir. Taraflar herhangi bir noterden çıkaracakları vekaletname ile avukatlarını yetkilendirebilir ve dava sürecini işçi avukatı vekaleten devam ettirebilir.

İş davalarında dava aşamasından sonra iş avukatına vekaletname verilebilir mi?

İş avukatına dava açılmasından sonra da vekaletname verilebilir. Ancak, dava dilekçenizin bir iş avukatı yardımı ile hazırlanmış olması çok daha avantajlıdır.

İş Davalarında Mahkeme Nasıl Belirlenir? Görevli Mahkeme Hangisidir?

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6. maddesine göre;

Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir. Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. İş Kazasından doğan tazminat davalarında iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. İş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak düzenlenen yetki sözleşmeleri geçersizdir.

İşçilik alacaklarından doğan davalar İş Mahkemelerinde görülmektedir. İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

İş Davalarında Zamanaşımı Süreleri Ne Şekildedir?

25.10.2017 tarihinden sonra yapılan değişiklikle işçilik alacaklarına ilişkin zamanaşımı süreleri 5 yıl olarak düzenlenmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 147/1 maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince ücret alacakları 5 yıllık zamanaşımına tabidir; ücret ve ücret sayılan işçilik hakları hak edilen süre içerisinde talep edilmez ise işbu talep hakkı ortadan kalkmaktadır. 25.10.2017 tarihinden önce iş sözleşmesi feshedilmiş işçiler için kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinde zamanaşımı süresi 10 yıldır. İş davaları basit yargılama usulüne tabi olmakla, hak kaybına uğramamak adına bir iş avukatından destek almak ve arabuluculuk faaliyeti de dahil olmak üzere tüm süreci avukat yardımıyla yürütmek önerilmektedir.

Av.Arb.Şura Çokgör

4857 sayılı İş Kanunu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve hukuki destek için bize ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki makaleye buradan; tüm makalelerimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

 

Önceki yazı
TÜKETİCİ HAKLARI
Sonraki yazı
KORONAVİRÜS ( COVID-19 ) SÜRECİNDE ÜCRETSİZ İZİN KULLANDIRIMI

WordPress Uzmanı: Buğra Yazar