KORONAVİRÜS ( COVID-19 ) SÜRECİNDE ÜCRETSİZ İZİN KULLANDIRIMI

ücretsiz izin

KORONAVİRÜS ( COVID-19 ) SÜRECİNDE ÜCRETSİZ İZİN KULLANDIRIMI

 

Geçici 10.Madde Kapsamında Ücretsiz İzin Kullandırılması Durumunda İşçinin Onayı Gerekli Midir?

Ücretsiz izin ile ilgili olarak 4857 Sayılı Kanunu’na geçici 10.madde eklenerek geçici bir istihdam güvencesi sağlanması amaçlanmıştır. 17.04.2020 tarihi itibariyle 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık ve benzer sebepler haricinde işçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Anılan 3 aylık sürenin Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabileceği de düzenlenmiştir. İşbu 3 aylık dönem içerisinde ise, işverene işçiyi kısmen veya tamamen, tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarabilme hakkı tanınmıştır.

Normal şartlarda işverenin işçiye ücretsiz izin kullandırabilmesi için, işçinin rızası olması gerekmektedir. Ancak, pandemi dönemi sebebiyle, işverene, işçinin onayı olmaksızın, işçiye kısmen veya tamamen ücretsiz izin kullandırabileceği yönünde düzenlenme yapılmıştır.

16.04.2020 Tarihinden Sonra Yapılan İş Sözleşmeleri için Geçici 10.Maddenin Uygulanması Mümkün Müdür?

Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle işveren ile işçi arasında geçerli bir iş sözleşmesi bulunmalıdır. Kısacası, 16.04.2020 tarihinden sonra yapılan iş sözleşmelerinde, işçilerin bu fondan yararlanması mümkün olamayacaktır.

Ücretsiz İzin Döneminde Nakdi Ücret Desteği nedir?

Bu düzenleme ile birlikte 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 24.madde eklenmiştir. Bu maddeye göre, 4857 Sayılı Kanunu’nun geçici 10.maddesi ile işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ‘nun 51. Maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak şartıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası fonundan her gün için 39,24 TL nakdi ücret desteği verileceği belirlenmiştir. Verilecek ücretten sadece Damga Vergisi kesilebilecektir.

Yapılan düzenleme ile, ücretsiz izin verilerek nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin, aynı zamanda işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, işverene idari para cezası tahakkuk ettirileceği de hüküm altına alınmıştır.

Ücretsiz İzin Hakkının Kötü Niyetli Şekilde Kullandırılması Haklı Fesih Nedeni olabilir mi?

İşverenin kötü niyetli ücretsiz izin kullandırması işverenin feshi olarak da değerlendirilebilir. Zira, yapılan düzenleme ile,  kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan veya fesih yasağı öncesinde işten çıkarılan işçilerin 3 ay boyunca fondan nakdi destek alabilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, işverence aksi bir yönde ve kötü niyetli uygulamalara gidilmesi durumunda, işçi açısından iş sözleşmesini haklı nedenle fesih sebebi doğacaktır kanaatindeyiz. Tüm dünya açısından öngörülemeyen ve daha önce benzeri hiç yaşanmamış Covid-19 süreci sebebiyle, ilerleyen günlerde her bir uyuşmazlığın niteliğine göre, Mevzuat ve Yargı kararları çerçevesinde çeşitli hukuki değerlendirmeler ve yasal neticeler muhakkak ki söz konusu olacaktır.

Av.Arb.Şura Çokgör

4857 sayılı İş Kanunu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve hukuki destek için bize ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki makaleye buradan; tüm makalelerimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki yazı
İş Hukuku Avukatı
Sonraki yazı
YABANCILARIN İKAMET İZNİ BAŞVURU SÜRECİ

WordPress Uzmanı: Buğra Yazar