yabancılar hukuku

TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA SÜRECİ VE TÜRKİYE’DE YABANCILAR HUKUKU

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu; Türk vatandaşlığı ve Yabancılar Hukuku alanında temel kaynağımızdır. Bu kanun, Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybedilmesi ve geçici koruma sağlanması gibi konuları detaylı bir şekilde düzenlemektedir. Aynı zamanda yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş süreçleri, ikamet izni türleri ve çalışma izinleri gibi Yabancılar Hukukuna ilişkin meseleler de bu kanun çerçevesinde şekillenmektedir. 5901 Sayılı Kanun, ülkemizin ulusal kimliği ve yabancılarla ilişkilerinin düzenlenmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır ve bu alandaki hukuki çerçeveyi belirleyen temel belgelerden biri olarak kabul edilmektedir.

TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Anne ve baba evli değilse, anne Türk baba yabancıysa çocuk Türk vatandaşıdır. Anne ve bana evli değilse, anne yabancı baba Türk vatandaşı ise soybağı ilişkisi gerekmektedir, bu durumda tanıma ve hakim kararı gerekecektir. Tanıma ve babalık hükmü ile Türk Vatandaşlığını kazanma da asli vatandaşlık olarak ifade edilir.

Türk Vatandaşlık Kanunu’na göre, Türkiye’de doğan ve yabancı ana babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk doğumdan itibaren Türk Vatandaşı olarak kabul edilir.

Çocuğun doğumla ana ve babasına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmaması hallerinde, yani sadece doğum yeri esasını kabul eden bir hukuk sistemini haiz devletin vatandaşı olan ana babanın yabancı ülkeden doğan çocuklarına kendi vatandaşlıklarını veremediği durumlarda, çocuğun ana ve babasının vatansız olması durumunda, ana ve babanın belli olmadığı hallerde, çocuğun doğumla vatandaşlık kazanmadığı durumlarda da Yabancılar Hukukuna göre vatandaşlık kazanımı mümkün olmamaktadır.

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA YOLLARI

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, T.V.K.’da yer alan şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığını kazanabilir. Yetkili makamın kararı ise idari yargının denetimine tabidir. Kanunda yazan şartların tamamının gerçekleşmiş olması halinde dahi yetkili makam Türk Vatandaşlığını vermek zorunda değildir, takdir hakkı vardır. Yetkili makam ise İç İşleri Bakanlığı’dır. Türk Vatandaşlığını kazanmak için aranan kanuni şartlar;

 • Erginlik ve ayırt etme gücü,
 • İkamet şartı; başvuran başvuru tarihinden itibaren geriye doğru kesintisiz beş yıl boyunca Türkiye’de ikamet etmiş olmalıdır.
 • Türkiye’ye yerleşme kararını davranışlarıyla teyit etmiş olmalıdır.
 • Başvuru yapanın sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığının bulunmaması gereklidir.
 • Başvuranın iyi ahlak sahibi olması gereklidir; hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, hoş karşılanmayan suçları ve hareketleri itiyat ve meslek haline getirmemiş olmamalıdır.
 • Başvuran yeterli kadar Türkçe konuşabilmelidir.
 • Başvuranın Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olması gerekmektedir.
 • Başvuranın milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamalıdır.

yabancılar hukuku avukatı

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLİLİK YOLUYLA KAZANIMI

Türk ve yabancı evliliği akabinde Türk Vatandaşlığı kazanılabilir. Ancak bunun için kanunda bir takım şartlar aranmıştır. Bahsi geçen konu, aynı milliyetten evlilik değil de Türk Vatandaşlığı ile yabancı evliliğidir.

Evlilik yoluyla Türk Vatandaşı olmanın şartları 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu, 16.maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Türk ve yabancı evliliği söz konusuysa, Yabancılar Hukukuna göre vatandaşlık başvurusunda bulunacak yabancının en az üç yıldan bu yana Türk Vatandaşı ile evli olması, eşlerin aile birliği dahilinde olması, yabancının evlilik birliğine aykırı faaliyette bulunmaması, yabancının kamu güvenliğini tehdit edecek bir halinin bulunmaması gerekmektedir.

Bu şartların varlığı halinde, talepte bulunan yerleşim yerindeki Valilik kanalıyla vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Türk Vatandaşlığı kazanmak için başvuruda gerekli belgeler:

 • başvuru formu
 • Türk eşin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • pasaport veya benzeri belgenin tercümeli nüshası
 • evlilik cüzdanı
 • yerleşim yeri Türkiye olan yabancılar için en son alınan ikamet izni,
 • eşlerin aile birliği içinde yaşadığını gösteren belge
 • son 6 ay içinde çekilmiş olan beyaz fonlu biyometrik fotoğraf,
 • başvuru hizmet bedelinin yatırıldığını gösteren belge
 • yabancı hakkında herhangi bir suç nedeniyle kesinleşmiş Mahkeme kararı varsa noter onaylı örneği

Yabancıların Türkiye’de evlilik prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi için Türkiye’de Evlilik sayfamızı incelemeniz yararlı olacaktır.

GAYRİMENKUL ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇME SÜRECİ

Bu konu hakkında Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği gözden geçirmek gerekmektedir. Yönetmeliğin 20.maddesinde, Türk Vatandaşlığının İstisnai olarak kazanılmasına dair hususlar ve gerekli şartlar yer almaktadır.

Başlığımız özelinde ele alacak olursak, Yönetmelik gereği Cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşlığı istisnai olarak kazanılabilir. Gayrimenkul alarak Türk Vatandaşlığını kazanmak için:

“En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400,000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılamayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaad edildiği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında tespit edilenler Türk Vatandaşlığı kazanabilir. Başvuran yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirteceğimiz belgelerden oluşan bir dosya düzenlenmesi gerekmektedir.

 • İsteği belirten form dilekçe.
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temini mümkünse ilgili belgesi.
 • Medeni hal belgesi.
 • Doğum belgesi, Nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını ispatlayan nüfus kayıt örneği ve benzeri belge.
 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Kişinin doğum tarihini ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, temini mümkün değilse NHK.39.maddeye göre imzalı beyan.
 • Hizmet bedelinin Maliye Veznesine yatırıldığına dair makbuz.

Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilmektedir. Türkiye’de yabancıların gayrimenkul edimine ilişkin ayrıntılı bilgi için Gayrimenkul Hukuku sayfamızı inceleyebilirsiniz.

YATIRIM YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANMA

Türkiye, yatırımları teşvik etmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yabancılara yatırım yoluyla vatandaşlık kazanma imkanı sunan bir program geliştirmiştir. Yatırım yoluyla vatandaşlık kazanma, belirli bir yatırım tutarını yerine getiren yabancı yatırımcılara verilen bir fırsattır.

 • Yatırım Tutarı: Yatırım yoluyla vatandaşlık kazanmak için belirli bir yatırım tutarını yerine getirmeniz gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek isteyen yabancı yatırımcılar için farklı yatırım seçenekleri bulunmaktadır. Mevcut programlara göre minimum yatırım tutarları belirlenmiştir. Bu tutarlar zaman içinde değişebilir, bu nedenle güncel şartları doğrulamak için yetkili kurumlara danışmanız önemlidir.
 • Gayrimenkul Yatırımı: Bir seçenek olarak, Türkiye’de belirli bir değeri olan gayrimenkul satın alarak vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz. Gayrimenkul yatırımı yaparken, yatırım değeri belirli bir tutarı karşılamalıdır. Ayrıca, yatırımın tapu kayıtlarında belirli bir süre boyunca elde tutulması gerekmektedir.
 • İstihdam Yaratma: Türkiye’de istihdam yoluyla vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz. Bu durumda, Türkiye’de belirli sayıda çalışanı olan bir şirket kurmanız ve istihdam yaratmanız gerekmektedir. İstihdam yoluyla vatandaşlık için gerekli olan çalışan sayısı ve diğer şartlar programlarla belirlenmiştir.
 • Banka Hesabı ve Sabit Mevduat: Türkiye’deki bankalarda belirli bir miktarda mevduat hesabı açarak da vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz. Mevduatın belirli bir süre boyunca sabit tutulması ve belirli bir miktarı karşılaması gerekmektedir.
 • Hisse Senedi ve Tahvil Yatırımı: Türkiye’deki şirketlerin hisse senetlerine veya devlet tahvillerine yatırım yaparak da yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz. Yatırım tutarı, programlar tarafından belirlenen bir minimum değeri karşılamalıdır. Ayrıca, yatırım yapılan hisse senetlerinin veya tahvillerin belirli bir süre boyunca elde tutulması gerekmektedir.
 • Girişimcilik Yatırımı: Türkiye’de yeni bir iş kurarak ve istihdam yaratıp ekonomiye katkıda bulunarak yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz. Bu durumda, yatırımın büyüklüğü, yaratılan istihdam sayısı ve diğer şartlar belirlenen programlarla uyumlu olmalıdır.
 • Diğer Yatırım Seçenekleri: Türk vatandaşlığını kazanmak için yukarıda belirtilenlerin dışında da bazı yatırım seçenekleri bulunabilir. Örneğin, Türkiye’de belirli bir süreyle sınırlı olmak üzere yatırım fonlarına katılma veya enerji projelerine yatırım yapma gibi seçenekler de değerlendirilebilir.

Yukarıda belirtilen şartlar, Yabancılar Hukuku kapsamında yatırım yoluyla vatandaşlık kazanma programlarına genel bir bakış sunmaktadır. Her program kendi spesifik şartlarını ve gerekliliklerini belirlemiştir. Bu nedenle, yatırım yapmak istediğiniz alana bağlı olarak yetkili kurumların belirlediği şartları doğrulamak ve güncel bilgilere ulaşmak önemlidir.

Ayrıca, yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu yapmak istediğinizde, ilgili programlara başvurunuzun değerlendirilmesi için gerekli belgeleri ve süreçleri tamamlamanız gerekmektedir. Başvurunuz kabul edildiğinde, Türk vatandaşlığına geçme süreci başlayacak ve vatandaşlık hakkınızı elde etmiş olacaksınız.

TÜRK VATANDAŞI OLAN YABANCILARIN HUKUKİ HAKLARI

Türk vatandaşı olan yabancıların hukuki hakları noktasına değinecek olursak, yetkili makam kararı ile vatandaşlığın kazanımına ilişkin verilen karar; karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Kişinin Türk vatandaşlığını kazanmasının neticeleri eş ve çocuklar bakımından farklıdır. Bir Türk vatandaşı ile evli olan yabancıya istisnai yolla dahi Türk Vatandaşlığı kazanma imkanı tanınmamıştır.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında vatandaşlığa alınmanın etkisi sadece küçük çocuklar için mümkündür. Türk vatandaşlığını birlikte kazanan anne ve babanın çocukları Türk vatandaşlığını kazanmaktadır. Eğer sadece ana veya babadan biri Türk vatandaşlığını kazanmışsa, kazandığı tarihte velayeti kendisinde bulunan çocukları, diğer eşin muvafakat etmesi halinde Türk Vatandaşlığını kazanır.

Diğer Eş muvafakat etmemişse Türk Usul hukukunun yetki kuralları dikkate alınarak mahkemenin vereceği karar muvafakat yerine geçebilecektir.

Türk Vatandaşlığı kazanan şahsın Türkçe ad ve soyadı almak gibi bir zorunluluğu yoktur. Sonrasında Türkçe soyadı almak isterlerse alacakları soyadının Türk dilinden alınma mecburiyeti vardır.

Ayrıca, Askerlik Kanunu 2.maddeye göre, Türk Vatandaşlığına giren erkekler, vatandaşlığa alındıkları tarihte hangi yaşta iseler o yaştaki yerli erat gibi askerliklerini yapmak mecburiyetindedirler; gelmiş oldukları ülkede askerlik yaptıklarını belgeleyenler ise askerlik hizmetinden muaf tutulurlar.

yatırım yoluyla vatandaşlık

TÜRKİYE’DE YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ NASIL ALINIR?

Türkiye, zengin tarihi, kültürel çeşitlilik ve ekonomik fırsatlarıyla birçok yabancının yaşamak istediği bir ülke haline gelmiştir. Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancılar için Yabancılar Hukuku kapsamında ikamet izni almak gerekmektedir. İkamet izni, yabancılara Türkiye’de yasal olarak yaşama ve çalışma hakkı veren bir belgedir. İkamet izni nasıl alınır sorusunun cevabı için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekir.

 • Başvuru Türleri: Türkiye’de ikamet izni başvuruları, farklı kategorilere ayrılmıştır. Öğrenci, çalışma, aile birleşimi, yatırım, insan kaynakları, turistik amaçlı ikamet gibi farklı ikamet izni türleri bulunmaktadır. Her başvuru türü için belirlenmiş olan şartlar ve belgeler farklılık gösterebilir.
 • Başvuru Yerleri: İkamet izni başvuruları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işlenmektedir. Başvurular, Türkiye’deki il veya ilçelerdeki Göç İdaresi İl veya İlçe Müdürlüklerine veya e-ikamet online başvuru sistemine yapılabilmektedir.
 • Gerekli Belgeler: İkamet izni başvurusu yaparken belirli belgelerin sunulması gerekmektedir. Bunlar genellikle aşağıdakileri içerir:
  • Pasaport veya geçerli seyahat belgesi
  • İkamet izni başvuru formu
  • Biyometrik fotoğraf
  • İkamet amacını gösteren belgeler (eğitim, çalışma, aile birleşimi gibi)
  • Sağlık sigortası belgesi
  • Gelir veya mali durumu kanıtlayan belgeler
  • Gerekli durumlarda adli sicil kaydı gibi ek belgeler
 • Ödeme ve Harçlar: İkamet izni başvurusu için belirlenmiş olan bir harç ücreti ödenmesi gerekmektedir. Harç tutarı başvuru türüne ve ikamet süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 • Süreç ve Değerlendirme: İkamet izni başvuruları, başvuru yapıldıktan sonra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından incelenir ve değerlendirilir. Başvurunun tamamlanması ve gerekli belgelerin eksiksiz sunulması önemlidir. Başvurunun değerlendirilmesi sürecinde, gerekli durumlarda mülakat veya ek belge talebiyle iletişime geçilebilir.
 • İkamet İzni Süresi: İkamet izni süresi, başvuru türüne ve şartlara bağlı olarak değişir. Öğrenci ikamet izni genellikle öğrenim süresiyle sınırlıdır, çalışma izni ise iş sözleşmesi süresine bağlıdır. Diğer başvuru türleri için ikamet izni süreleri çeşitlilik gösterebilir. İkamet izni süresinin dolmasına yakın zamanda yenileme başvurusu yapılması gerekmektedir.
 • İkamet İzni Kartı: Başvuru kabul edildikten sonra, yabancılara İkamet İzni Kartı verilir. Bu kart, yabancının kimlik bilgilerini ve ikamet izni süresini gösteren bir belgedir. İkamet İzni Kartı, yabancının Türkiye’deki kimlik belgesi olarak kullanılır ve ülke içinde seyahat etmesine olanak sağlar.
 • İkamet İzni İptali veya Reddi: İkamet izni başvurusu kabul edilmeyebilir veya mevcut ikamet izni iptal edilebilir. Bunun nedenleri arasında başvuru şartlarının yerine getirilmemesi, sahte belge sunulması veya güvenlikle ilgili bir endişe bulunması yer alabilir. İkamet izni iptal edilen veya reddedilen yabancıların ülkeyi terk etmeleri gerekebilir. İkamet izni başvurusunun reddi halinde itiraz yolun hakkında detaylı bilgi almak için “İkamet İzni Reddine İtiraz” sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Türkiye’de ikamet izni nasıl alınır için belirli şartların yerine getirilmesini gerektirse de, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen prosedürler takip edildiğinde başarılı bir şekilde tamamlanabilir.

Yabancıların ikamet izni almak istedikleri duruma göre, ilgili başvuru türünün gerekliliklerini yerine getirmeleri ve başvuru sürecine zamanında başlamaları önemlidir. Başvuruların eksiksiz ve doğru belgelerle Yabancılar Hukuku avukatı ile yapılması, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur.

TÜRKİYE’DE İKAMET İZNİ TÜRLERİ

Türkiye’de yabancıların başvurabileceği çeşitli ikamet izni türleri bulunmaktadır. İşte Türkiye’deki yaygın ikamet izni çeşitleri:

 1. Çalışma İzni: Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar için geçerlidir. Çalışma teklifi veya iş sözleşmesi ile başvurulabilir. İşverenin ve çalışanın belirli şartları sağlaması gerekmektedir.
 2. Öğrenci İzni: Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancılar için geçerlidir. Türkiye’deki bir üniversiteye kabul edilmek ve kayıt yaptırmak gerekmektedir.
 3. Aile Birleşimi İzni: Türkiye’de ikamet eden yabancıların aile üyeleri için geçerlidir. Türkiye’deki bir aile üyesiyle aile birleşimi sağlamak isteyenler başvurabilir.
 4. İnsan Kaynakları İzni: Türkiye’deki şirketlerin veya kuruluşların, yurtdışından çalışan getirmek istedikleri durumlarda başvurulur. Şirketin belirli şartları sağlaması gerekmektedir.
 5. Turistik İkamet İzni: Türkiye’de turistik amaçlı ikamet etmek isteyen yabancılar için geçerlidir. Genellikle kısa süreli ikametleri kapsar.
 6. Araştırma İzni: Türkiye’de araştırma yapmak veya akademik çalışmalarda bulunmak isteyen yabancılar için geçerlidir. Üniversiteler veya araştırma kurumlarıyla ilişkili başvurular yapılabilir.
 7. Sağlık İzni: Türkiye’de sağlık hizmetleri almak veya tedavi görmek isteyen yabancılar için geçerlidir. Belirli bir süre için geçerli olabilir.
 8. Özel Amaçlı İzni: Türkiye’de özel bir amaçla ikamet etmek isteyen yabancılar için geçerlidir. Örneğin, diplomatik personel veya basın mensupları bu kategoriye girebilir.

İkamet izni türleri, farklı şartlar, belgeler ve başvuru süreçleri gerektirebilir. Başvuru yapılacak izin türüne göre ilgili başvuru kılavuzları ve yönergeler incelenmelidir. İkamet izni türleri zaman içinde değişebilir veya güncellenebilir, bu nedenle en güncel bilgilere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya yetkili kurumların resmi web sitelerinden ulaşılması önerilir.

YABANCILAR HUKUKU AVUKATININ ÖNEMİ

Günümüz dünyasında küreselleşme ve hareketlilik, farklı ülkelerden gelen insanların bir arada yaşamasını artırmıştır. Yabancılar, farklı kültürlerden gelerek başka bir ülkede yaşamak veya çalışmak isteyen kişileri ifade eder. Bu durumda, yabancıların haklarının korunması ve yasal süreçlerde adil bir şekilde temsil edilmesi oldukça önemlidir. İşte tam da bu noktada, yabancılar hukuku avukatının büyük bir önemi vardır.

 • Hukuki Süreçlerde Rehberlik: Bir yabancının bir ülkedeki yasal süreçler hakkında bilgi sahibi olması genellikle zordur. Dil bariyerleri, yasal terminolojilerin anlaşılması ve yerel hukuk sistemine uyum sağlamak, yabancılar için kafa karıştırıcı olabilir. Yabancılar hukuku avukatı, müvekkillerine yasal süreçler ve hakları hakkında rehberlik ederek, onları adım adım yönlendirir.
 • İltica ve Göçmenlik Başvurularında Yardım: Savaş, zulüm, doğal afetler veya ekonomik sebeplerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanlar, sıklıkla iltica ve göçmenlik başvuruları yaparlar. Bu süreçler oldukça karmaşık ve zaman alıcıdır. Yabancılar hukuku avukatı, bu tür başvurularda kişilere destek sağlar, uygun belgelerin düzenlenmesine yardımcı olur ve yasal haklarının korunmasını sağlar.
 • Yasal Hakların Savunulması: Yabancılar, başka bir ülkeye gittiğinde, yasal haklarını bilmek ve savunmak önemlidir. Yabancılar hukuku avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak için hukuki adımları atar, iş ve ikamet izinleri, çalışma koşulları, sosyal haklar ve daha birçok konuda yasal danışmanlık ve temsil hizmeti sunar.
 • Uyum ve Entegrasyon: Yabancılar hukuku avukatları, yabancıların uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve yerel topluma entegre olmalarına yardımcı olmak için çaba sarf ederler. Bu, dil kurslarına katılım, eğitim fırsatları, iş bulma süreçlerine rehberlik ve toplumla etkileşim konusunda destek sağlamak gibi farklı alanlarda gerçekleşebilir.
 • Haksız Muamele Durumlarında Koruma: Yabancılar, maalesef zaman zaman haksız muamelelere maruz kalabilirler. Irkçılık, ayrımcılık veya sömürü gibi durumlar, yabancıların yaşadığı sorunlardan bazılarıdır. Yabancılar hukuku avukatı, müvekkillerinin haksız muamelelere karşı korunması ve adaletin sağlanması için mücadele ederler.

Sonuç olarak, yabancılar hukuku avukatı, yabancıların haklarını ve çıkarlarını koruyarak adil bir hukuk sistemine katkıda bulunurlar. Hukuki süreçlerde müvekkillerine rehberlik eder, uyum süreçlerini kolaylaştırır ve adil bir yargılamayı sağlamak için çaba gösterirler. Yabancıların yaşadığı hukuki zorluklar düşünüldüğünde, yabancılar hukuku avukatının varlığı ve çalışmaları büyük bir öneme sahiptir.

Diğer faaliyet alanlarımızı buradan inceleyebilir ve hukuki destek talepleriniz için info@cbhukuk.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

YASAL UYARI: Web sitemizde yer alan makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Orbay Çokgör’e aittir ve tüm makaleler elektronik imzalı zaman damgalı olarak hak sahipliğinin tescil edilmesi amacıyla yayınlanmaktadır. Sitemizdeki makalelerin, kaynak link vermeden kopyalanarak veya özetlenerek başka web sitelerinde yayınlanması durumunda, hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

keyboard_arrow_up